НАП издава и заверява немски формуляри

За ограничено данъчно задължени служители, които получават почти всичките си доходи в Германия, немският закон за данък върху доходите предвижда специални разпоредби.

Тези лица могат да поискат да бъдат третирани като служители подлежащи на неограничено подоходно облагане с подаването на Молба за третиране на работник като подлежащ на неограничено подоходно облагане  и така да се ползват от лични облаги (например помощи за деца). Необходимо условие е най-малко 90% от доходите да са обект на облагене с немски данък върху доходите, или ако доходите не са обект на облагене с немски данък върху доходите и не надвишава абсолютно (пропорционално) основния необлагаем доход за Германия - за годините след 2008 г.

От 20.07.2015 г. издаването и заверяването на немски формуляри ще се извършва от компетентната териториална структура на НАП:

  •     Bescheinigung EU/EWR der ausländischen Steuerbehörde zur Einkommensteuerklärung (Bescheinigung)/ Удостоверение, издавано за ЕС/ЕИП от чуждестранния данъчен орган за целите на данъчната декларация и
  •     Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer-pflichtiger Arbeitnehmer nach §1 Abs. 3, §1A EStG (Antrag)/Молба за третиране на работник като подлежащ на неограничено подоходно облагане съгласно § 1, ал. 3, § 1а от Закона за данъка върху общия доход.

 

За стартиране на процеса по издаване и заверяванe на посочените формуляри следва да се подаде „Искане за издаване на документ“ (Обр. № Окд-51) в съответната структура на НАП. Образецът може да бъде намерен и на място във всеки офис на Агенцията.

Бланките на немските формуляри следва да се представят пред органите по приходите попълнени и подписани.

Удостоверението издавано за ЕС/ЕИП от чуждестранния данъчен орган за целите на данъчната декларация се издава на граждани на държави-членки на Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП);

Срока за подаване на искането за издаване на формулярите е 4 годишен, например искането за 2011 година може да се подаде до 31 декември 2015 г.

 

Д-р Мариета Станчева

02.08.2015 г.

Назад