ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС ОТ ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА НА ЕС

Фирмите, които извършват дейност на територията на Европейския съюз и получават фактури с начислено ДДС попадат в режима на облекчено възстановяване на платеното от тях ДДС.

Така например, ако българско юридическо лице в рамките на оперативната си дейност на територията на Германия генерира фактури с 19% начислено ДДС, то сумата на това ДДС подлежи на възстановяване в България от администрацията на Германия.

ФиБу България предлага индивидуални консултации, планиране и организация на процедурата по възстановяване на платения ДДС.

1. Лицата, имащи право на възстановяване на ДДС

Лицето искащо възстановяване следва:

- за периода на възстановяване да не е имало седалище, адрес на управление или постоянен обект на територията на държавата-членка по възстановяването;

- да е ДЗЛ и да е регистрирано за целите на ДДС в България;

- да е установено на територията на България;

 

2. Условия относно начисляването на ДДС

За да подлежи на възстановяване ДДС, следва да е начислен правомерно:

- от регистрирано за целите на ДДС лице в държавата-членка по възстановяване за доставени стоки или услуги по облагаема доставка с място на изпълнение на държавата-членка по възстановяване;

- за осъществен внос на територията на държавата-членка по възстановяване.

 

3. Процедура по възстановяване на ДДС

Всяка фирма има право да подаде до 5 броя искания за една година за възстановяване от една страна-членка. Този брой е разпределен по следния начин:

1-во искане - За първото тримесечие на годината (Януари-Март), подава се в срок до 30.04.;

2-ро искане - За второто тримесечие на годината (Април-Юни), подава се в срок до 31.07.;

3-то искане - За трето тримесечие на годината (Юли-Септември), подава се в срок до 31.10.;

4-то искане - За четвъртото тримесечие на годината (Октомври-Декември), подава се в срок до 31.01. на следващата година;

5-то искане - Годишно искане, за цялата година, подава се до 30.09. на следващата година.

  • За всяко искане има минимален праг, под който искането не може да бъде подадено.
  • За тримесечните искания това е 400 Евро или равностойността му в съответната национална валута.
  • За годишното искане това е 50 Евро или равностойността му в съответната национална валута.

Държавата, до която е отправено искането, трябва да вземе решение дали одобрява или отказва заявеното в него възстановяване и да уведоми за решението си подателя му в срок до 3 месеца от получаването на искане, по което не се налага допълнителна информация и до 8 месеца за искане, по което се налага такава.

Възстановяването ще става по посочена в искането банкова сметка.

Цената на услугата по изготвяне и подаване на всички необходими документи е от 100 лв. административна такса + от 2 до 6 на сто от възстановената сума. Възможно е да се договорят и различни условия, в зависимост от конкретния случай. Кантората предлага преференции при възстановяване на суми на фирми, които са нейни клиенти.

 

Д-р Мариета Станчева

29.09.2015 г.                                 

Назад